Docker

Ubuntu Docker Kurulumu

Bu yazımızda Ubuntu 18.04 üzerine docker kurulumunu anlatacağım. Öncelikle işletim sistemini kurduğunuzu varsayıyorum. Sonrasında ise gerekli paketlerin kurulumu yapıyoruz.

Varolan paketleri güncelliyoruz.

sudo apt update

Sonra gereksinimleri kuruyoruz.

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Resmi Docker sitesinden gerekli GPG anahtarlarını ekliyoruz.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Şimdi Docker Reposunu ekliyoruz.

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

Eklediğimiz Repoyu güncelliyoruz.

sudo apt update

Bu aşamadan sonra artık Docker kurulmaya hazırdır. Eğer farklı versiyonlar kurmak istiyorsanız aşağıdaki komutla olan sürümleri getirebilirsiniz.

apt-cache policy docker-ce

docker-ce:
 Installed: (none)
 Candidate: 18.03.1~ce~3-0~ubuntu
 Version table:
   18.03.1~ce~3-0~ubuntu 500
    500 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 Packages

Yukarıdaki şekilde çıktı verecektir. Normalde 18.04 için Docker paketi yoktur. Biz 18.03 için olanı kuruyoruz.

sudo apt install docker-ce

Kurulum bitti. Artık kontrol edebiliriz.

sudo systemctl status docker

docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2018-07-05 15:08:39 UTC; 2min 55s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 10096 (dockerd)
  Tasks: 16
  CGroup: /system.slice/docker.service
      ├─10096 /usr/bin/dockerd -H fd://
      └─10113 docker-containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml

Son olarak kullanıcınıza docker kullanım yetkisi vermeniz gerekiyor yoksa aşağıdaki gibi bir hata almanız kaçınılmaz.

docker: Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?.
See 'docker run --help'.

sudo usermod -aG docker ${USER}

su - ${USER}

id -nG
usta sudo docker 

sudo usermod -aG docker username

Docker kurulumunu tamamladık. Bir sonraki makalemizde komutların basit kullanımını göreceğiz.

Share: